Conditii inchiriere

TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE

1. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI  VAG24 rent a car

1.1. Să acorde clientului dreptul de a utiliza autovehiculul care face obiectul contractului prin predarea autovehiculului, completarea procesului-verbal de predare-primire, furnizarea cheilor și a documentelor autovehiculului (certificat de înmatriculare, poliță de asigurare RCA) în original sau copie.

1.2. Să predea clientului autovehiculul în stare bună de funcționare în conformitate cu normele tehnice ale producătorului. Orice plângere referitoare la starea sa va fi adusă la cunostința operatorului în momentul încheierii prezentului contract.

1.3 Să asigure clientului asistență rutieră pe întreaga perioadă contractuală, 24h/24, 7 zile/7, în caz de accident sau defecțiune mecanică.

1.4 Să înlocuiască autovehiculul (în funcție de disponibilitate) în caz de avarie care nu poate fi reparată pe loc, dacă avaria nu a survenit din culpa clientului.

1.5 În cazul în care operatorul nu va putea înlocui vehiculul, clientului îi va fi rambursat costul aferent chiriei calculat proporțional cu perioada în care vehiculul nu a putut fi utilizat.

1.6 Operatorul nu este responsabil pentru pierderile suferite de client în cazul defectării sau deteriorării autovehiculului, cu excepția cheltuielilor autorizate de operator pentru reparații.

1.7 De la predarea și până la reluarea în posesie, operatorul este scutit de răspunderea pentru daunele cauzate terților de către autovehiculul închiriat clientului.

1.8 Dacă daunele sunt cauzate de vina clientului, operatorul va decide dacă un alt autovehicul va fi închiriat sau nu clientului. În cazul în care se închiriază un alt autovehicul, se va încheia un nou contract, se va depune o nouă garanție și se va efectua o nouă plată pentru zilele ulterioare apariției daunei. Plata care a fost efectuată pentru autovehiculul deteriorat, precum și garanția nu vor fi rambursate, indiferent de perioada de timp pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.

2. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

2.1 Să fi împlinit vârsta de 21 de ani, să dețină un permis de conducere valabil național/internațional, care trebuie prezentat împreună cu un document de identitate valabil.

2.2 Să permită conducerea autovehiculului numai de către persoanele autorizate de operatorul menționat în contract sau de către reprezentanții operatorului.

2.3 Să nu conducă autovehiculul sub influența alcoolului, a substanțelor ilegale sau a vreunui medicament care i-ar putea afecta viteza de reacție sau starea de conștiență.

2.4 Să nu conducă autovehiculul în afara teritoriului României dacă nu există un acord scris al operatorului.

2.5 Să utilizeze autovehiculul în conformitate cu recomandările și indicațiile operatorului, în concordanță cu legislația română și cu regulile de circulație;

2.7 Să nu depășească greutatea maximă autorizată a autovehiculului.

2.8 Să nu conducă autovehiculul în afara suprafețelor de rulare.

2.9. Să informeze imediat operatorul cu privire la orice defecțiune sau avarie a autovehiculului și să respecte procedurile indicate de operator.

2.10 Să nu efectueze și să nu permită intervenții tehnice la autovehicul fără permisiunea operatorului.

2.11 Să accepte înlocuirea temporară a autovehiculului pentru inspecții periodice tehnice sau intervenții de urgență.

2.12 În caz de avarie, să îndeplinească formalitățile de declarare a daunelor conform legii, explicate în capitolul 7 al contractului.

2.13 Să anunțe operatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se află autovehiculul și să permită verificarea acestuia de către reprezentanți în termen de 24 de ore de la solicitare.

2.14 Să nu folosească autovehiculul pentru taxi, școala de șoferi, activități de împingere sau remorcare, curse, competiții sau în scopul transportului de substanțe periculoase care pot deteriora starea autovehiculului.

2.15 Să nu utilizeze autovehiculul în scopuri ilegale.

2.16 Să nu vândă, să nu gajeze sau să nu dispună de autovehicul în alt scop decât cel convenit în contract.

2.17 În cazul în care autovehiculul este furat, clientul trebuie să informeze imediat operatorul și poliția.

3. OBLIGAȚII PRIVIND LIVRAREA, ÎNLOCUIREA ȘI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

3.1 Livrarea și returnarea autovehiculului vor avea loc la locația, data și ora convenite între operator și client, așa cum este menționat în contract. Clientul va returna autovehiculul în starea tehnică în care a fost preluat, împreună cu documentele și toate echipamentele acestuia. Returnarea autoturismului într-un loc diferit față de cel de livrare se face numai cu consimțământul operatorului și va genera taxe suplimentare. Restituirea intră în vigoare la semnarea procesului-verbal de predare de către reprezentanții operatorilor și de către client.

3.2 În cazul înlocuirii, se va completa un nou proces-verbal de predare-primire. Dacă asigurarea aleasă nu mai este valabilă sau dacă autovehiculul provine dintr-un grup de upgrade, clientul își va asuma taxele de asigurare pentru mașina curentă sau diferența.

3.3 Clientul trebuie să returneze autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil pe care a avut-o la începutul perioadei de închiriere. În caz contrar, clientul este de acord să plătească combustibilul lipsă estimat la prețul de 2 euro / L. Nu se va acorda nicio sumă de bani pentru combustibilul în plus față de cantitatea inițială furnizată de operator.

3.4 În cazul depășirii limitei de km specificate în contract, se percepe o taxă de 0,25 euro/km.

3.5 În cazul în care, la returnare, vehiculul necesită mai mult decât o procedură standard de spălare pentru a fi readus la starea de dinainte de a fi închiriat, clientul este de acord să plătească taxele de administrare de 50 de euro.

3.6 În caz de pierdere sau deteriorare a cheilor, clientul trebuie să suporte costul înlocuirii acestora.

3.7 În caz de pierdere sau deteriorare a plăcuțelor de înmatriculare, clientul va trebui să plătească 50EUR/bucată.

3.8 Următoarele situații vor fi considerate furt de către client sau cu complicitatea sa:

а. Depășirea perioadei de restituire cu mai mult de 24 de ore fără să existe un acord între părți.

b. Poliția nu este anunțată despre lipsa vehiculului, trebuie să existe o reclamație scrisă înregistrată la poliție și trebuie prezentate cheile originale ale vehiculului lipsă.

3.9 Restituirea vehiculului cu o întârziere de maximum 2 ore nu va atrage taxe suplimentare cu condiția ca acest lucru să fie  anunțat cu cel puțin 12 ore înainte de perioada de încheiere a contractului de închiriere. Pentru orice întârziere care depășește 2 ore, se vor percepe taxe administrative în valoarea unui preț integral pe zi.

3.10 Dacă întârzierea nu este anunțată, se vor percepe taxe suplimentare de întârziere (vezi punctul 3.9), plus 5 euro/oră de întârziere până la restituire.

3.11 În cazul în care clientul nu returnează autovehiculul și nu există niciun acord de prelungire, penalitățile vor fi percepute conform listei de prețuri (3.9, 3.10).

3.12 În cazul în care clientul a întârziat restituirea vehiculului fără existența unui acord, operatorul are dreptul să ridice autoturismul pe riscul și costurile suportate de client.

3.13 Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru obiectele uitate în vehicul de către client după restituirea automobilului.

3.14 Alimentarea cu combustibil trebuie efectuată numai în următoarele stații: OMV, MOL și PETROM, iar chitanța trebuie păstrată de către client. Orice defecțiune sau deteriorare cauzată autovehiculului legată de combustibilul utilizat va fi pe deplin suportată de către client, dacă nu se poate face dovada alimentării cu combustibil în stațiile menționate.

3.15 În timpul anotimpului de iarnă, componentele electrice cum ar fi oglinzile, geamurile, încuietorile ușilor care pot fi înghețate nu vor fi împinse sau forțate. Orice defecțiune provocată va fi suportată integral de către client.

3.16 În cazul în care la restituire autovehiculul nu este curat la interior și exterior, se va percepe clientului o taxă suplimentară de 10 euro, iar garanția va fi returnată numai după curațarea vehiculului.

3.17 În cazul în care clientul uită cheile din interiorul vehiculului și ușile se blochează automat, clientul este de acord să plătească taxele necesare pentru recuperarea cheilor și relocarea mașinii în Cluj-Napoca.

4. ASIGURARE

4.1 Vehiculul are asigurare RCA.

4.2 La semnarea contractului, clientul poate alege una dintre următoarele asigurări: asigurare generală (CDW) sau asigurare completă (SCDW). CDW reprezintă o asigurare cu o franciză pentru răspunderea pentru daune specificată în tarifele publice, denumită și garanție pentru daune. Garanția trebuie depusă la semnarea contractului și va fi rambursată clientului la returnarea autoturismului, cu excepția art. 4.4. SCDW este o asigurare extinsă ale cărei taxe sunt specificate în contractul de închiriere. Prin alegerea acestei asigurări, clientul nu trebuie să renunțe la garanția pentru daune și va fi exonerat de orice obligație în caz de prejudiciu, excepțiile fiind specificate în capitolul 5 al contractului.

4.3 În cazul în care unul dintre conducătorii auto menționați în contract are între 21-25 ani:

- pentru CDW, suma de 100 euro se va adăuga la garanția pentru daune;

- pentru SCDW, contravaloarea taxelor percepute va fi dublă.

4.4 Garanția pentru daune va fi facturată clientului în următoarele situații:

a) dauna (accidentul) provocată autovehiculului, constatată de autoritățile polițienești ca fiind din culpa clientului sau a unui autor necunoscut (include, de asemenea, cazul în care autovehiculul este găsit avariat în zona de parcare).

b) furtul mașinii închiriate

c) precum și în orice alte excluderi de la plata asigurării, așa cum este menționat în capitolul 5 din prezentul contract.

4.5 Clientul nu va fi tras la răspundere în caz de daune cauzate de calamități naturale.

4.6 Asigurările nu acoperă pierderile, furtul sau pagubele produse bunurilor clientului sau pasagerilor din autoturism.

5. EXCLUDERI DE LA ASIGURĂRI

Indiferent de tipul de asigurare aleasă, clientul este pe deplin responsabil pentru compensarea și plata daunelor, precum și plata daunelor colaterale în următoarele situații:

- nerespectarea obligațiilor menționate în capitolul 2 și capitolul 3.8 din contract;

- deteriorarea părții inferioare a mașinii, a roților, a anvelopelor sau a habitaclului.

- furtul autovehiculului, împreună cu documentele originale și cheile

- orice altă excludere din asigurarea tip CASCO.

6. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

6.1 La semnarea contractului, clientul va plăti integral taxa de închiriere (mașina și opțiunile închiriate), garanția sau asigurarea aleasă și eventualele comisioane suplimentare.

6.2 Facturarea în lei se face în conformitate cu rata de schimb de vânzare la Banca Transilvania din Euro în Ron, la data semnării contractului.

6.3 Preturile nu includ costurile cu combustibil, taxele rutiere, amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și toate costurile rezultate din acțiunea autorităților privind autovehiculul care face obiectul acestui contract, survenite pe durata închirierii.

Plata integrală a acestor sume va fi percepută clientului.

6.4 Rambursarea plăților se va face numai la inițiativa operatorului.

6.5 Clientul trebuie să plătească toate obligațiile financiare rămase în baza contractului în momentul returnării autovehiculului, pe baza documentului de plată emis de operator.

6.6 Orice sumă neachitată de către client, care rezultă în temeiul contractului, poate fi preluată de către operator din cardul de credit al clientului sau percepută prin orice metodă de plată fără nicio notificare prealabilă.

6.7 În cazul unei plăți întârziate peste termenul stipulat în contract, se plătesc penalități de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, penalitățile putând depăși debitul datorat.

6.8 În cazul în care clientul depășește termenul de plată cu peste 10 zile, operatorul este în drept a initia procedurile legale pentru recuperarea sumelor restante, situație în care, pe lângă debitul datorat, clientul va fi obligat la suportarea tuturor cheltuielilor ce decurg din respectiva procedură.

7. PROCEDURA ÎN CAZUL DAUNELOR

7.1 Clientul este obligat să notifice operatorul și să raporteze imediat autorităților poliției orice daune descoperite la autovehiculul închiriat.

7.2 Dacă dauna are autor necunoscut, clientul are obligația de a obține autorizația de reparație de la poliție.

7.3 Dacă accidentul are loc din culpa clientului, acesta are obligația de a se prezenta pentru a depune autorizația de reparație și raportul emis de poliție, iar clientul trebuie să dea o declarație scrisă operatorului.

7.4 În cazul în care vina unui accident îi aparține unui alt utilizator rutier, clientul are obligația de a obține autorizația de reparație împreună cu raportul poliției și o copie a asigurării RCA, actului de identitate, permisului de conducere și talonului aparținând vinovatului, dacă este de acord; clientul are obligația de a da o declarație scrisă la biroul operatorilor.

7.5 În toate cazurile de mai sus, clientul trebuie să verifice dacă toate daunele descoperite sunt menționate în autorizația de reparație.

8. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Termenii prelungirii, încetării sau rezilierii anticipate a contractului nu pot fi stabiliți fără consimțământul operatorului.

8.2 Contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți prin semnarea unui act adițional. Intenția clientului de a prelungi contractul trebuie comunicată operatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea contractului. Tarifele convenite vor fi plătite în aceleași condiții ca cele din contractul inițial stipulate în capitolul 6.

8.3 Contractul încetează la sfârșitul perioadei de închiriere.

8.4 Contractul poate înceta înaintea expirării, prin consimțământul părților sau ca efect al unei rezilieri.

8.5 Contractul poate fi reziliat imediat în următoarele situații:

a) Lichidarea, radierea, reorganizarea sau declanșarea procedurii de insolvență a clientului;

b) Înaintarea unei plângeri penale împotriva clientului sau a reprezentanților săi;

c) Decesul clientului sau pierderea capacității de exercițiu

d) Nerespectarea clauzelor convenite de ambele părți prin contract

8.6 În cazul încetării contractului, operatorul va notifica clientul prin telefon, fax sau e-mail.

8.7 Atât pentru încetarea înainte de termen, cat și în caz de reziliere, clientul are obligația de a returna autoturismul în termen de 12 ore de la momentul încetării si de achitat eventuale debite restante față de operator.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1 Părțile sunt pe deplin responsabile pentru nerespectarea obligațiilor care le revin, specificate în contract, conform legistației și prezentului contract.

9.2 Clientul este pus în întârziere de drept pentru toate obligațiile asumate în contract și nerespectate la termen.

9.3 Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul contract va fi soluționat pe cale amiabilă. În lipsa unui rezultat, se vor adresa instanțelor competente de la sediul operatorului.

9.4 În cazul oricărui litigiu, prezentul contract constituie probă in instanță.

Masini de inchiriat in Cluj Napoca Sunati-ne cu incredere: 0720 555 333 Operatorii nostri va stau la dispozitie 24/7.
* Modificare / anulare gratuita.
* Transparenta 100%
* Seriozitate & Profesionalism
De ce sa alegi VAG24 Rent a car Cluj ? VAG24 ofera cel mai bun raport calitate/pret Va punem la dispozitie PROFESIONALISM, SERIOZITATE si PROMPTITUDINE. Experienta si miile de clienti satisfacuti ne recomanda.
Livrare gratuita in AEROPORT !!!